Maandag 9 maart brief van CBR Claim aan Minister

CBR Claim heeft een brief aan de Minister gezonden met een voorstel tot oplossing alle gevallen.

Door de uitspraken is er sprake van rechtsongelijkheid. CBR Claim heeft brief aan Minister geschreven met oplossing voor alle gevallen.

Deel deze pagina:

Naar aanleiding van de brief van CBR Claim aan de Minister heeft het Ministerie gereageerd: de brief is in behandeling.

Geacht heer Van Oorschot,

Ik stuur uw bericht door naar de beleidsmedewerker die uw brief in behandeling heeft.

Met vriendelijke groet,

Marion de Groot Medewerkster Staf-DG

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Directoraat-Generaal Bereikbaarheid

 

Het Ministerie heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van de Hoge Raad en de Raad van State. Dat is begrijpelijk, want de uitspraken zijn verregaan. Aan de andere kant is een snelle oplossing gewenst ter voorkomen van vele rechtszaken. Daarom heeft Stichting CBR Claim de Minister een voorstel gedaan om de ontstane rechtsongelijkheidop te lossen. Lees hieronder de brief.

Kern: alle rijbewijzen terug, alle ASP stopzetten en vergoeding ASP-kosten.

 

CBR CLAIM

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

t.a.v. mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

per email:

Leeuwarden, maandag 9 maart 2015

Inzake: gevolgen uitspraken Hoge Raad en Raad van State inzake alcoholslot

Geachte mw. Schultz van Haegen,

Zoals u weet heeft de Hoge Raad en de Raad van State afgelopen week 3 en 4 maart 2015 twee belangrijke uitspraken gedaan aangaande het Alcoholslotprogramma - hierna: ASP - . Het ASP wordt enerzijds gezien als een criminal charge en anderzijds is artikel 17 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 per 4 maart 2015 onverbindend verklaard - hierna: de Regeling -.

Stichting CBR Claim behartigt de belangen van momenteel ruim 800 dubbelgestraften. Dit zijn personen die een strafrechtelijke straf & een ASP opgelegd hebben gekregen, althans wiens rijbewijs voor de duur van 5 jaar ongeldig is verklaard, in verband met het niet kunnen betalen van het ASP.

Rechtsongelijkheid 

De afgelopen week is gebleken dat er sprake is van een enorme rechtsongelijkheid in de groep personen die geconfronteerd zijn met art. 17 van de Regeling. Uit diverse contacten blijkt dat tientallen procedures worden voorbereid tegen het CBR, omdat grote groepen personen zich ongelijk behandeld voelen.

Op dit moment zijn er 5 categorieën van situaties:

  1. de dubbel gestraften A: personen die een straf hebben gekregen en het ASP gedurende 2 jaar hebben vervolmaakt en hebben betaald;
  2. de dubbel gestraften B: personen die een straf hebben gekregen en het ASP niet hebben gevolgd en nu gedurende 5 jaar een ongeldig rijbewijs hebben; 
  3. de dubbel gestraften C: personen die een straf hebben gekregen en nu nog het ASP volgen gedurende een bepaalde resterende periode; 
  4. de dubbel gestraften D: de personen die een straf hebben gehad en nu - dus na 4 maart 2015 - het ASP moeten volgen, omdat het besluit van CBR voor oktober 2014 is genomen;
  5. de enkel gestraften E: de personen die wel een ASP opgelegd hebben gekregen, maar nog geen strafzaak hebben gehad.

Het staat voorop dat de Raad van State onmiskenbaar heeft geoordeeld dat uw Ministerie de mogelijk ingrijpende gevolgen van de oplegging van het ASP, die zich in de praktijk regelmatig voordoen, niet afdoende heeft afgewogen. Naast dit zijn er al vanaf de invoering vele klachten over de praktische werking van het alcoholslot.

Het is voor de personen die nu met een het ASP rijden en de personen die het nu moeten laten in te bouwen niet te begrijpen dat ondanks het verbod van de Raad van State, het ASP nog steeds wordt toegepast.

Visie en voorstel Stichting

Stichting CBR Claim meent dat u als Minister maatregelen dient te treffen om enerzijds deze ongelijkheid te doen eindigen en anderzijds te voorkomen dat 100-den rechtszaken worden opgestart. Onze visie is de volgende:    

  1. per 18 maart 2015 moeten alle lopende ASP’s worden beëindigd. Een generiek pardon voor iedereen. Nieuwe ASP’s - besluit van voor de  opschorting - worden niet opgelegd;
  2. alle 6000 ongeldig verklaarde rijbewijzen worden geldig worden verklaard en terug aan de eigenaren worden gegeven;
  3. de dubbelgestraften - straf/boete strafrechter & ASP - die een ASP hebben betaald, moeten de kosten van het alcoholslot plus wettelijke rente terugbetaald krijgen (ongeveer € 5.300,-);
  4. aanstelling commissie om tot redelijke schadeloosstelling te komen voor de personen met ongeldig verklaard rijbewijs.

Voor de goede orde: 18 maart 2015 dient er een Voorlopige Voorziening bij de Rechtbank Den Haag. In deze zaak worden namens een aantal personen de rijbewijzen teruggevraagd. Het lijkt ons passend dat voor deze datum een signaal vanuit uw Ministerie wordt gegeven. Dit om te voorkomen dat enerzijds de Rechtelijke Macht wederom wordt overbelast met zaken over het alcoholslot en anderzijds er inhoudelijk wellicht verschillende uitspraken komen.

Ten slotte: de Raad van State wijst in haar uitspraak op het gegeven dat het CBR de bevoegdheid heeft om reeds in rechte onaantastbaar geworden besluiten tot oplegging van een ASP te heroverwegen. Naar onze mening prevaleert het gelijkheidsbeginsel op dit moment boven het rechtszekerheidsbeginsel, mede omdat de rechtszekerheid in deze casus slechts feitelijk geldt voor de groep die in aanmerking kwam voor het ASP, welke groep juist dit voorstel voorstaat.

Mocht u een nadere toelichting wensen, dan is dit vanzelfsprekend mogelijk.

Hoogachtend,

Stichting CBR Claim

mr. O.A. van Oorschot

 
Claim hier de kosten van het alcoholslot