Reglement CBR Claim

Deel deze pagina:

Inspanningsverbintenis

Stichting CBRclaim streeft naar een optimale en billijke oplossing voor de geregistreerde belanghebbenden, maar kan geen garantie geven op enig resultaat. 

Kosten

De kosten van de activiteiten om deze doelen te bereiken worden voldaan vanuit bijdragen van de bij de Stichting CBRclaim aangesloten geregistreerde belanghebbenden.

Reglement

Om geregistreerd te worden als geregistreerde belanghebbende, dient de belanghebbende zich aan te melden via de website www.cbrclaim.nl, waarbij in de aanmeldprocedure akkoord dient te worden aangevinkt met dit reglement. Dit reglement is voor het aanvinken leesbaar

Bevoegdheid

Door middel van aanmelding geeft de belanghebbende de Stichting CBRclaim de volledige en onherroepelijke bevoegdheid om ten behoeve van hem/haar, exclusief en in volledige vrijheid van handelen op te treden bij collectieve en individuele juridische procedures en/of eventuele collectieve en individuele schikkingen. 

Schikking

Bij het aangaan van een schikking met het CBR zal deze schikking eerst ter goedkeuring van alle belanghebbenden worden voorgelegd. Als voorwaarde van aanvaarding van de schikking geldt dat de meerderheid van de belanghebbenden dient in te stemmen met de schikking.

Stichting

Daarnaast zullen belanghebbenden de door de Stichting CBRclaim verlangde nadere overeenkomsten en documenten tekenen die in het belang zijn voor de behartiging van de belangen van de belanghebbenden in en buiten rechte. De voor alle belanghebbenden gezamenlijk en individueel gerealiseerde inkomsten en ontvangsten - uit welke hoofde dan ook - zullen via de Stichting CBRclaim worden voldaan.

Vergoeding

De belangenbehartiging door de Stichting CBR-claim geschiedt op basis van (1) een 1-malig van te voren te betalen vast bedrag door de rechtsbijstandsverzekeraar van de belanghebbende, of (2) op basis van “no cure no pay” van 20%, (3) of op basis van een combinatie van een vast bedrag van € 100,- en 12,5% “no cure no pay”. De keuze is hierbij aan de belanghebbende, en kan worden aangegeven in het aanmeldingsformulier.

Einde belanghebbende

Indien de belanghebbende de samenwerking met de Stichting CBRclaim beëindigt, behoudt de Stichting de aanspraak op de overeengekomen vergoeding, waaronder aldus het recht op een percentage van het ten behoeve van de belanghebbende uiteindelijk gerealiseerde resultaat

Kosteloos

Indien belanghebbende kiest voor deelname op basis van “no cure no pay” betaalt belanghebbende bij het halen van geen resultaat niets. De procedure en belangenbehartiging door Stichting CBRclaim is kosteloos voor de belanghebbende. 

Berekening vergoeding

Indien er wel resultaat wordt behaald, zijn de belanghebbenden slechts het gekozen percentage “no cure, no pay” verschuldigd over het behaalde resultaat. Het resultaat betreft de in het geval van de belanghebbende toegekende vergoeding voor de gemaakt kosten van het alcoholslot, alsmede eventuele andere schadeloosstellingen, alsmede de (eventuele) toegewezen proceskosten en toegewezen wettelijke rente. De vergoeding door de belanghebbende is slechts verschuldigd indien het CBR althans de Staat daadwerkelijk schadebedragen uitkeert aan de Stichting CBRclaim, althans aan en ten behoeve van de belanghebbenden.

Vast bedrag

Indien u heeft gekozen voor het vast deelnamebedrag en het lagere “no cure, no pay”-percentage, dan wordt uw bijdrage bij het behalen van resultaat gemaximeerd op het dan te berekenen bedrag. Indien u kiest voor een combinatie het vast deelnamebedrag vooraf en het lagere “no pay, no cure”- percentage, en er wordt geen resultaat behaald, dan wordt uw bijdrage gemaximeerd op de het 1-malig betaalde vaste bedrag van € 100,-. 

In de procedure wordt het vaste bedrag van uw bijdrage meegenomen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat het vaste bedrag op het CBR kan worden verhaald.

Bevestiging

Na ontvangst van de aanmelding, zal de geregistreerde belanghebbende per email een bevestiging van registratie worden toegestuurd. In deze e-mail wordt vermeld onder welke voorwaarden de belanghebbende zich heeft aangemeld voor de CBRclaim en deze bevestiging geldt als een overeenkomst tussen belanghebbende en Stichting CBRclaim.

In de bijlage van de e-mail zal een zogenaamde overeenkomst van belangenbehartiging zijn opgenomen, welke door de geregistreerde belanghebbende dient te worden ondertekend en geretourneerd naar info@cbrclaim.nl of per post naar Stichting CBR Claim, de Roodborststraat 8 (8916 AG) Leeuwarden.

Als de overeenkomst van belangenbehartiging volledig en correct is ingevuld, zal dit per email worden bevestigd. 

Registratiegelden

De ontvangen registratiegelden zullen gebruikt worden voor het dekken van de kosten die de Stichting CBRclaim moet maken om de bovengenoemde doelen te bereiken. Indien er bij ontbinding van de Stichting CBRclaim, na betaling van alle gemaakte kosten, een positief saldo resteert, zal dit bedrag volgens een door Stichting CBRclaim opgestelde redelijke verdeelsleutel worden verdeeld onder de geregistreerde belanghebbenden.

Nakoming CBR

Stichting CBRclaim is niet verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen van het CBR althans de Nederlandse Staat die voortvloeien uit een schikking of gerechtelijke uitspraken. Wel zal Stichting CBRclaim zich inzetten om nakoming te bewerkstelligen.

Middels de website en/of e-mails wordt de geregistreerde belanghebbende op de hoogte gehouden van de voortgang c.q. ontwikkelingen van de CBRclaim.

 

3 maart 2015

Het bestuur van CBR Claim